Algemene voorwaarden Praktijk met Kompassie

Artikel 1 Definities

 1. Praktijk met Kompassie is een eenmanszaak die actief is als energetische coachpraktijk.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Praktijk met Kompassie.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Praktijk met Kompassie en/of Opdrachtgever.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Praktijk met Kompassie en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Praktijk met Kompassie zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Praktijk met Kompassie en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Praktijk met Kompassie en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende energetische coaching, zoals maar niet uitsluitend, in de vorm van coachsessies en Reikisessies alsmede alle andere door Praktijk met Kompassie ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Praktijk met Kompassie, te raadplegen via www.praktijkmetkompassie.nl.

Artikel 2 Identiteit van Praktijk met Kompassie

 1. Praktijk met Kompassie is bij de KvK geregistreerd onder nummer 84903244 en draagt btw-identificatienummer NL004044183B27. Praktijk met Kompassie is gevestigd aan Reeenlaar 6 (4854 GM) te Bavel.
 2. Praktijk met Kompassie is per e-mail te bereiken via francisca@praktijkmetkompassie.nl of middels de website www.praktijkmetkompassie.nl en telefonisch op +31 6 48953309.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Praktijk met Kompassie en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Praktijk met Kompassie overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden
  alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en voorstellen van Praktijk met Kompassie zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Praktijk met Kompassie via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
 3. Praktijk met Kompassie zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een intakeformulier opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden of tijdens het intakegesprek overhandigd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van het intakeformulier of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.
 4. Als Praktijk met Kompassie een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Praktijk met Kompassie kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op het intakeformulier van Praktijk met Kompassie dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Praktijk met Kompassie deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Praktijk met Kompassie zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Praktijk met Kompassie heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Praktijk met Kompassie niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Opdrachtgever bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 3. Praktijk met Kompassie geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af. In het kader van de door Praktijk met Kompassie uitgevoerde Diensten zal geen medische diagnose worden gesteld en is geen sprake van therapie in medische zin.
 4. Praktijk met Kompassie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Bij het inschakelen van derden zal Praktijk met Kompassie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Praktijk met Kompassie worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 6. De Overeenkomst kan alleen door Praktijk met Kompassie worden uitgevoerd indien Opdrachtgever volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Praktijk met Kompassie bij het sluiten van de Overeenkomst. Opdrachtgever draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Praktijk met Kompassie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Praktijk met Kompassie worden verstrekt.
 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Praktijk met Kompassie zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Praktijk met Kompassie en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Praktijk met Kompassie op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Praktijk met Kompassie en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Praktijk met Kompassie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Praktijk met Kompassie goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Praktijk met Kompassie Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Praktijk met Kompassie bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Praktijk met Kompassie gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 2. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 3. Voor Opdrachtgever geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Praktijk met Kompassie de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Opdrachtgever hiervoor toestemming aan Praktijk met Kompassie en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.
 4. Voorts geldt dat Opdrachtgever het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Opdrachtgever, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Opdrachtgever gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.
 5. Indien Opdrachtgever binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Praktijk met Kompassie het gehele reeds door Opdrachtgever betaalde bedrag binnen 14 (veertien) dagen na de herroepingsdatum volledig terugstorten.
 6. Praktijk met Kompassie is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Opdrachtgever een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Opdrachtgever de levering van de Dienst wenst te herroepen, kan Opdrachtgever het retourformulier invullen. Het staat Opdrachtgever ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Praktijk met Kompassie kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.
 7. Indien Opdrachtgever op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Praktijk met Kompassie om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Praktijk met Kompassie onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Artikel 9 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van het intakeformulier of (elektronische) opdrachtbevestiging is in beginsel niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen.
 2. Annulering van een afspraak en/of coachsessie is enkel mogelijk binnen 24 (vierentwintig) uur voorafgaand aan de afspraak en/of coachsessie.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Praktijk met Kompassie heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Praktijk met Kompassie is gerechtigd reiskosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Betaling geschiedt middels het overboeken van het gefactureerde bedrag op de zakelijke rekening van Praktijk met Kompassie.
 5. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door Opdrachtgever te zijn voldaan.
 6. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Praktijk met Kompassie mede te delen.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Praktijk met Kompassie besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Levering van de Diensten

 1. Indien tussen Partijen een Overeenkomst tot stand is gekomen vangt Praktijk met Kompassie aan met de levering van de Diensten op een door Partijen gezamenlijk nader te bepalen datum.
 2. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Praktijk met Kompassie hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Praktijk met Kompassie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van de verleende Diensten van Praktijk met Kompassie geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Praktijk met Kompassie kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Opdrachtgever over de geleverde Diensten.
 2. Praktijk met Kompassie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 3. Praktijk met Kompassie is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Praktijk met Kompassie voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 5. Indien Praktijk met Kompassie aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Praktijk met Kompassie met betrekking tot haar Diensten.
 6. De aansprakelijkheid van Praktijk met Kompassie is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Praktijk met Kompassie niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 7. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Praktijk met Kompassie.
 8. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Praktijk met Kompassie, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Praktijk met Kompassie zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Praktijk met Kompassie, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Praktijk met Kompassie overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Praktijk met Kompassie heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Garantie

 1. Praktijk met Kompassie geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten. Praktijk met Kompassie heeft namelijk bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, zoals bedoeld in artikel 5.2 van deze Algemene voorwaarden.
 2. Praktijk met Kompassie geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af. In het kader van de door Praktijk met Kompassie uitgevoerde Diensten zal geen medische diagnose worden gesteld en is geen sprake van therapie in medische zin.
 3. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Praktijk met Kompassie kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

 1. Praktijk met Kompassie behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Praktijk met Kompassie van gegevens. Opdrachtgever zal Praktijk met Kompassie vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 17 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft, dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan francisca@praktijkmetkompassie.nl of telefonisch te melden via +31 6 48953309. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Praktijk met Kompassie in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 18 Wijzigingsbeding

 1. Praktijk met Kompassie behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Praktijk met Kompassie zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Praktijk met Kompassie Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Praktijk met Kompassie en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Praktijk met Kompassie en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Opdrachtgever zijn of haar woonplaats heeft.
Scroll naar boven